kruhamad คุณลาเต็บพร้อมด้วยรถครูชุกรีและคณะนักเรียนจากโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันรายาที่หนึ่งที่ทางหมู่บ้านทุ่งได้จัดขึ้น 6/11/2554

Comment

Comment:

Tweet